پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با مختصات و ويژگي‌هاي جريان دين‌مدار مجدد، در دهه‌ي دوم انقلاب اسلامي، تشكيل شد. متأثر از حركت جاري و مؤثر اين جبهه بر مخاطبان جوان و دانش جو، ضرورت تأسيس کانون انديشه جوان احساس ‌شد.

اكنون پس از طي بيش از يك دهه فعاليت‌ مستمر و مداوم، كانون به مركزي تأثيرگذار در عرصة فكري دانش‌جويانِ انديشه‌ورز تبديل شده است. اما این نکته نیز همواره مورد توجه بوده است که به دلیل گستردگی نیاز و فراوانی اقتضائات مخاطبان، تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله های زیادی وجود دارد و باید مطابق با آن مجدداً هم در ساختار و تشکیلات و هم در برنامه ها بازخوانی دقیق تری صورت پذیرد.